C. brevipedunculataがC. wittigianaになりました

  • HOME
  • ブログ
  • C. brevipedunculataがC. wittigianaになりました


KEW Gardens管理のPlants of the World Onlineによると、Cattleya brevipedunculata (Cogn.) Van den Bergは、Cattleya wittigiana (Barb.Rodr.) Van den Bergのシノニムとなったようです。

Cattleya wittigianaが有効な学名となります。